LES DUNES DE S’OBERTA ES RECUPEREN! / ¡Las dunas de s’Oberta se recuperan!

Les dunes de s’Oberta

Gràcies a un conjunt d’accions: la instal·lació
de pantalles de captació d’arena; el tancament de la zona amb pals i cordes; la
senyalització com a zona en regeneració per evitar el pas de gent per damunt la
duna; i la col·laboració de diversos grups de voluntaris i voluntàries (alumnes
del Col·legi Sant Francesc de Sa Pobla, i membres de l’Associació s’Alzina) que
hi plantaren espècies pròpies de vorera de mar (ginebró de fruit gros, borró,
card marí,…), la recuperació ambiental de les dunes de s’Oberta és, avui en
dia, tot un èxit.
Fa goig veure-les ara, si pensam com havien
quedat de malmeses després d’un fort temporal marítim el 2010.
Las dunas de s’Oberta 

Gracias a un conjunto de acciones: la instalación de
pantallas de captación de arena; el cerramiento de la zona con postes y cuerdas;
la señalización indicando que es un área en regeneración y así evitar el paso de gente por
encima de la duna; y la colaboración de diversos grupos de voluntarios y
voluntarias (alumnos del Col·legi Sant Francesc de Sa Pobla, y miembros de la
Asociación s’Alzina) que plantaron especies fijadoras de arena (enebro, barrón,
cardo corredor marino,…), la recuperación ambiental de las dunas de S’Oberta es, a día de hoy, todo un éxito.
Es muy gratificante verlas ahora, si recordamos el
estado en que quedaron después del fuerte temporal marítimo del 2010.

Març de 2010

Juliol 2013

 Ja es pot apreciar la diferència a les dunes de s’Oberta d’ença del temporal (març de 2010, a dalt) a aquest estiu (juliol de 2013, a baix).

Ya se puede apreciar la diferencia de las dunas de s’Oberta después del temporal (Marzo de 2010, foto de arriba) a este verano (Julio de 2013, foto de abajo).